Narodowy Balet Gruzji “Sukhishvili” – ERGO Arena – 17.02.2016

1